4 notes • 3:28 AM

35mm film

5 notes • 3:28 AM

35mm film

60 notes • 3:27 AM

35mm film

5 notes • 3:04 AM

35mm film

6 notes • 2:56 AM

35mm film

2014.01.13

1 note • 3:04 AM
2 notes • 3:01 AM

11.17 Taguchi Hana